آغاز به کار صفحه اینستاگرام کمیسیون معاضدت

در راستای ارتقاء انگیزش عمومی و تقویت و پشتیبانی فعالیت های معاضدتی همکاران محترم وکیل، این کمیسیون مبادرت به راه اندازی صفحه اینستاگرام به نشانی markazvokala _ moazedat (https://www.instagram.com/markazvokala_moazedat/) کرده است.
لازم به ذکر است صفحه مذکور تنها صفحه مختص معاضدت در سطح کشور است.