انتخابات روسای کمیسیون های مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

خلاصه جلسات هیات مدیره مرکز درخصوص انتخاب روسای کمیسیون ها

سرکارخانم نرگس صلواتی به عنوان ریاست کمیسیون داوری مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

جناب آقای محمد عبدالهی به عنوان ریاست کمیسیون آموزش و اختبار مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

جناب آقای مهدی ریاضیات به عنوان ریاست کمیسیون معاضدت مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

جناب آقای آیت سنجر به عنوان ریاست کمیسیون صیانت از وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

سرکارخانم اکرم بهشتی به عنوان ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

جناب آقای کریم بلوچی به عنوان ریاست کمیسیون نقل وانتقال مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

جناب آقای حسن محجوب به عنوان ریاست کمیسیون بازرسی مرکز وکلای قوه قضائیه استان
اصفهان

جناب آقای احمدرضا الوان ساز به عنوان ریاست کمیسیون رفاه وتعاون مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان انتخاب شدند.