تشکیل دادسرای انتظامی در استان اصفهان

به استحضار همکاران محترم می رساند:
پیرو افتتاح غیرحضوری دادسراهای_انتظامی_استانی توسط مرکز وکلا، جلسه ای در روز پنج شنبه ۲۲ اسفندماه ۹۸ در ساختمان مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان باحضور انصافداران، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان و دادیاران انتظامی مرکزوکلای اصفهان آقایان وکیل سیدفریورموسویان، وکیل میثم جعفری، وکیل محمدامین قیطاسی تشکیل گردید ودراین جلسه احکام دادیاران انتظامی توسط رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان به نامبردگان تقدیم گردید