تماس با مرکز

ساختمان شماره ۲

تلفن :

ساختمان شماره ۲ : ۰۳۱۳۶۶۲۲۳۹۷

آدرس :

اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی کتابخانه میرداماد

ساعات کار :

۸ صبح تا ۱ بعدظهز

ایمیل :

info@ibcenter.ir

تماس با مرکز

ساختمان شماره ۱:

تلفن :

ساختمان شماره ۱ : ۰۳۱۳۶۶۳۵۱۴۵

آدرس :

اصفهان – خیابان نیکبخت – روبروی کتابخانه میرداماد

ساعات کار :

۸ صبح تا ۱ بعدظهز

ایمیل :

info@ibcenter.ir