عدم استماع دعوی تنفیذ سند عادی

عدم استماع دعوی تنفیذ سند عادی

عدم استماع دعوی تنفیذ سند عادی (اقرارنامه)

کلمات کلیدی:

تنفیذ معامله، سند عادی، صلاحیت عامتنفیذ معامله، صلاحیت عام، سند عادی

مرجع صدور:

شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

به جز دعوی تنفیذ وصیت‌نامه عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی (در اینجا اقرار نامه) محکوم به رد است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۴

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۴۲

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ر.با وکالت آقای ج.ک.و خانم ز.م.به طرفیت آقای ح.ه. با وکالت خانم ر.ش. به خواسته تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ ۴/۹/۸۹ و خسارات دادرسی. دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه چون قانگذار تنفیذ سند را فقط نسبت به وصیت‌نامه پذیرفته است و به جز تنفیذ وصیت‌نامه سایر اسناد عادی را مطرح ننموده که دادگاه تکلیفی در پذیرش تنفیذ سایر اسناد عادی داشته باشد، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و به تجویز مقررات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ج.ک. و خانم م. به طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۲۴۹ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی دایر بر تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ ۴/۹/۸۹ به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حجازی فر – فهیمی گیلانی