محمد رضا انصافداران

رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش و اختبار

سعید جمالیان

نایب رییس هیات مدیره و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

نرگس شاه سیاه

عضو هیات مدیره - مسئول امور مالی - رئیس کمیسیون معاضدت قضایی

سعید بابایی

عضو هیات مدیره - دبیر هیات مدیره و رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی

علیرضا نجاری

عضو هیات مدیره

جواد فلاح

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تعاون

نرگس صلواتی

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون صیانت از وکیل

کریم بلوچی

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون رفاه

سعید تیموری

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون پژوهش وانتشارات

محمد عبدالهی

بازرس هیات مدیره

ساناز فتحی

بازرس هیات مدیره