نامه انصافداران رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان به جناب آقای دکترحبیبی

تصویرنامه انصافداران رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه استان اصفهان به جناب آقای دکترحبیبی ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان درخصوص صدور اوامر مقتضی به جهت جلوگیری از ترددهای غیرضروری همکاران محترم به دادگستری ومراجع قضایی باتوجه به شیوع بیماری کرونا