نامه انصافداران رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان به جناب آقای دکترحبیبی

تصویرنامه انصافداران رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه استان اصفهان به جناب آقای دکترحبیبی ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان درخصوص صدور اوامر مقتضی به جهت جلوگیری از ترددهای غیرضروری همکاران محترم به دادگستری ومراجع قضایی باتوجه به شیوع بیماری کرونا

نامه معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان

تصویر نامه معاون محترم قضایی رئیس کل و معاون آمارو فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان درخصوص امکان ثبت ،پرداخت هزینه های قانونی وارسال الکترونیکی لایحه به روش خودکاربری وکلا از قسمت خدمات ویژه وکلا درسامانه عدل ایران

تشکیل دادسرای انتظامی در استان اصفهان

پیرو افتتاح غیرحضوری دادسراهای_انتظامی_استانی توسط مرکز وکلا، جلسه ای در روز پنج شنبه ۲۲ اسفندماه ۹۸ در ساختمان مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان باحضور انصافداران، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان

بخشنامه ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان

ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان طی صدوربخشنامه ای خطاب به روسای حوزه های قضایی و دادستان های عمومی وانقلاب حوزه های قضایی استان پیروبخشنامه معاون اول محترم قوه قضائیه به منظور کاهش مراجعین به دادگستری اظهارداشتند