کارگاه آموزشی نرم افزاردادرس

کارگاه آموزشی درخصوص (نرم افزاردادرس) که قابل استفاده توسط همکاران گرامی در زمینه های متعدد مرتبط به وکالت می باشد در تاریخ پنجشنبه (۱۳۹۶/۱۰/۲۱) ساعت ۱۰الی ۱۲ صبح برگزار می شود

ادامه
1 2 3 4 5