اطلاعیه

انتخابات این دوره از هیات مدیره ها به صورت الکترونیکی و باحضورنماینده هیات نظارت استان است که امکان رای دادن برای وکلای مرکز استان به صورت حضوری و در سایر حوزه ها و شهرستان های استان ازطریق سامانه جامع مرکز وکلا و کارشناسان مرکز می باشد