عدم استماع دعوی تنفیذ سند عادی

در خصوص دعوی خانم م.ر.با وکالت آقای ج.ک.و خانم ز.م.به طرفیت آقای ح.ه. با وکالت خانم ر.ش. به خواسته تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ 4/9/89 و خسارات دادرسی.